DN Assens: Bestyrelsens årsberetning 2017/18

Denne årsberetning går fra sidste årsmøde (2. nov. 2017) til dette årsmøde (4. okt. 2018), er aflagt af formand Sven Rask og godkendt.

Fredninger er selvfølgelig en hjertesag for Danmarks Naturfredningsforening og meget tyder på, at den eneste vej til sikring af natur går via fredninger.

I år har DN og Odense kommune rejst en fredningssag, der i sit udgangspunkt omfatter 486 hektar ude ved Hesbjerg. Det største areal ligger i Odense Kommune, men en del ligger i Assens Kommune og vi har med beklagelse måtte konstatere, at kommunalpolitikerne i Assens besluttede ikke at følge den positive indstilling fra forvaltningen, hvorfor Assens Kommune ikke blev medrejser af fredningssagen. Det får nødvendigvis ingen betydning, men man får unægtelig det indtryk, at et flertal i kommunalbestyrelsen ikke interesserer sig synderligt for bevarelse af naturværdier - og at de ikke har til hensigt at gøre en indsats for at sikre borgernes adgang hertil.

Holdninger kan heldigvis skifte – og DN Assens ønsker at give politikerne en mulighed for at komme tilbage i kampen. Det drejer sig om jordbassinerne i Assens, som nu udelukkende ejes af Assens Kommune, hvorfor det i dette tilfælde ikke er nødvendigt at tage vidtgående hensyn til andre lodsejere. Kommunen kan ganske enkelt indgå en frivillig fredning af dette spændende område. For at hjælpe kommunen har DN Assens nedsat en lille arbejdsgruppe, der er klar til at bistå med råd og vejledning.

Naturen kan dog også beskyttes på andre måder. I det forløbne år er der blevet kæmpet hårdt om reguleringer af de tidligere udpegede Natura 2000-områder. Regeringen ønskede at reducere områderne med ca. 8%, mens DN - og en række andre – mente at der var brug for betydelige udvidelser, således at Danmark kunne indlede en bevægelse væk fra vores sørgelig bundplacering. Her er udpeget 8% af landarealet, EU- gennemsnittet ligger på 18% og Holland har udpeget 13%, så vi har selv valgt at lægge os bagerst i feltet.

Armlægningen endte med en halv sejr. Det ser ud til, at der udtages 29.900 hektar mens der samtidig udvides med 30.900 hektar og oprettes ti nye områder på i alt 4.400 hektar. Det hele skal godkendes af EU og i forbindelse med denne procedure har DN bedt EU tage stilling til lovligheden af at udtage landbrugsarealer, der har betydning for bl.a. trækfugle.

Lokalt får vi tilsyneladende en del ud af reguleringerne. De tidligere grænser ændres ikke væsentligt, men til gengæld bliver Feddet ved Aa tilsyneladende et Natura 2000-område. Det er dog ærgerligt, at vi som følge af den indviklede sagsgang foreløbig har forpasset muligheden for at præsentere Jordløse Bakker som kandidat til en Natura 2000-udpegning. Det arbejder vi dog videre på i DN Assens.

For at kunne arbejde på et solidt fagligt grundlag med fredninger, politiske spørgsmål, oplysningskampagner og medlemsaktiviteter har en forening brug for penge. Og i DN er det medlemskontingenterne der er grundlaget for det hele – også for driften af hovedkontoret med de ca. 60 ansatte.

Medlemmer

Vores afdeling har ganske mange medlemmer. I det forgangne år har vi ganske vist oplevet en medlemstilbagegang fra 867 til 830 medlemmer – svarende til lidt over 4 %. Det er helt almindeligt med tilbagegang og da foreningen ikke i længden kan tåle at skrumpe, investeres mange penge i medlemshvervninger. Her i kommunen havde vi sidst en sådan i 2016 og en ny er vist på trapperne.

Om det så er en god strategi at bruge et tocifret millionbeløb på et callcenter er et vigtigt spørgsmål. Her i afdelingen mener vi, at det kunne være en god ide at overføre et større, årligt beløb til Danmarks Naturfond, så medlemmerne kan se, at nogle af kontingentkronerne finder vej ud til konkrete naturforbedrende projekter og er med til at sikre dansk natur.

Bestyrelsens arbejde

I bestyrelsen prøver vi også at styrke den lokale natur og disse bestræbelser afstedkommer en del mødeaktivitet. I år er det blevet til ni bestyrelsesmøder i DN Assens, hvortil kommer fem møder i Samrådet for Fyn, og i landssammenhæng deltog vi i repræsentantskabsmødet den 7.-8. april, hvor der bl.a. blev valgt en ny præsident. DN Assens er endvidere repræsenteret i Det Grønne Råd i Assens Kommune, som vi lægger stor vægt på at deltage i – Ligesom vi repræsenterer Samrådet i Kulturmiljørådet for Fyn og sidder i driftsudvalget for Jordløse Bakker.

Sager opstået i forbindelse med offentlig forvaltning

På bestyrelsesmøderne går nogen tid med ”sagsbehandling”. I forbindelse med den offentlige forvaltning er DN høringsberettiget i ganske mange sager. Det er dog værd at understrege, at DN Assens ikke indgår i egentlig sagsbehandling – og at også denne del af vores virksomhed er frivilligt arbejde.

Siden sidste årsmøde har vi gennemgået hen ved 300 sager, men det har i ingen tilfælde ført til indgivelse af klager – og der følger vi landstendensen.

Hvis vi lige skal vende myten om DN ulideligt mange klager, så opstod i 2017 på landsplan ca. 30.000 sager, hvoraf ca. 15.000 fik afgørelser der kunne påklages. Der blev klaget 156 gange – og DN fik helt eller delvis medhold i 81% af disse.

Aktiviteter

Det er bestyrelsens opfattelse, at vi i DN Assens kan gøre mere for naturen ved at sprede oplysning og naturglæde, end ved at kæmpe om paragraffortolkning i enkeltsager. Derfor bruger vi hovedparten af tiden på at planlægge aktiviteter.

Deltagelse i landsdækkende kampagner

Der kommer mange gode forslag fra hovedforeningen: Og vi har deltaget i nogle stykker i det forgangne år.

Et eksempel er den landsdækkende affaldsindsamling den 22. april. Vi hjalp til med koordination, logistik og opbakning og glæder os over de mange lokale initiativer fra skoler, sportsforeninger, beboergrupper osv. Det er ligeledes glædeligt, at Assens Forsyning hjælper til med udlåning af udstyr og afhentning af det indsamlede affald.

En anden kampagne som vi gerne ville gøre mere ud af, er det stort anlagte forskningsprojekt Biodiversitet Nu, hvoraf appen NaturTjek er en væsentlig del. Vi vil gerne have flere borgere i Assens Kommune til at deltage aktivt, men vi mangler ideer.

Det samme kan siges om Giftfri Haver. Nu har vi haft emnet oppe på vores årsmøde og forinden har vi etableret et samarbejde med Lokalavisen Assens om to helsides artikler, men der kan utvivlsomt gøres mere.

Ture

Vi kunne også tænke os at få inspiration til nogle flere medlemsarranmgementer. Forslag og frivillige guider modtages med åbne arme. I det forløbne år blev vi desværre nødt til at aflyse nogle planlagte ture, men alt i alt lykkedes det at samle henved 200 deltagere.

Et nyt tiltag var ”mød en snog”, hvor vi i samarbejde med Terrariet i Vissenbjerg udbød tre ture til forskellige steder i kommunen. Der var plads til flere deltagere, men det var fine ture og der blev set snoge.

Vi lavede også et aftenarrangement om løvfrøerne ved Bodebjerg i samarbejde med Terrariet og Gårdbutikken den 17. maj og der kunne vi dårligt havde været flere.

Og så var der de traditionelle kystvandringer, der igen år afvikledes på Helnæs den 10. juni, i samarbejde med Hjerteforeningen, De vilde blomsters dag på jordbassinerne i Assens i samarbejde med Dansk Botanisk Forening (17. juni), og en tur til Sønderby Klint den 23. juni.

I denne varme sommer kunne disse ture give sved på panden, men det var også muligt at blive rigtig varm ved deltagelse i naturplejeaktiviteter.

Naturpleje

Medlemmer af DN Assen har i mange år medvirket til at vedligeholde de lysåbne overdrev i Jordløse Bakker og således også i år. Med økonomisk støtte fra Veluxfonden er indkøbt en del gyvelsnappere og andre håndredskaber, som kom i brug på de to arbejdsdage, hvor der hovedsagelig fjernedes gyveler på Sandbjerg. I begge tilfælde har Assens Kommune været så venlig at fjerne det ryddede materiale fra området, således at arealerne ikke belastes af næringsstoffer.

Igen i år lykkedes det at skaffe kvæg til afgræsning af det mest nødvendige, men det ville være fint, hvis der også kunne græsses arealer i Jordløse Skov. Det var aftalt og delvis forberedt, men det måtte aflyses på grund af vanskeligheder som følge af tørken.

I august foretog en arbejdsgruppe også naturpleje på Feddet ved Aa, hvor et stort antal roser blev ombragt og efterladt til mineralisering.

Endelig har vi haft et godt samarbejde med Assens Kommune og Naturstyrelsen Fyn med henblik på at forbedre stiforbindelserne i Vissenbjergområdet.

Information

Lokalaviserne er flinke til at bringe vores pressemeddelelser, selv om vi ikke er så flinke til at annoncere, men kontakten til frivillige og turdeltagere opretholdes hovedsagelig via afdelingens hjemmeside.

En god hjemmeside og interessante nyhedsbreve er uundværlige redskaber i en moderne forening – og vi kæmper med at følge med i den tekniske udvikling. Det er dog blevet nemmere at udsende nyhedsbreve og vi er gået over til at udsende et, hver gang der afholdes et arrangement, men for at det skal virke, er det jo påkrævet, at medlemmerne er tilmeldt vores nyhedsbrev. For at nå ud til flere, har vi oprettet en facebook-profil, men det kniber lidt med at få lagt materiale ud - Og her har jeg lovet vores webmaster at efterlyse en afløser eller medhjælper.

Tak

Endelig skal der bringes en generel tak til alle, der har støttet foreningens arbejde i det forløbne år.

Og på egne vegne vil jeg takke den øvrige bestyrelse og vores trofaste ad hoc-medlemmer for behageligt samvær og konstruktiv dialog.