DN Assens: Årsberetning 2016/17

 

Denne årsberetning går fra sidste årsmøde (1. nov. 2016) til dette årsmøde (2. nov. 2017).

 

Efter årsmødet konstituerede bestyrelsen sig med mig som formand, hvorfor det er mig, der aflægger beretningen, men det er bestyrelsens beretning.

 

En sag som fik stor indflydelse på afdelingens arbejde var det Naturkapitalindeks, som hovedforeningen udsendte i januar måned. Her blev Assens Kommune placeret som nr. 89 ud af 98. DN Assens mener at udarbejdelsen af listen er useriøs, hvorfor vores aktuelle placeringen på denne derfor er ligegyldig. Det væsentlige er hovedpointen. De eksisterende naturarealer er for små og mangler forbindelse med hinanden, hvorfor den igangværende tilbagegang i biodiversitet vil fortsætte i de kommende år.

 

Som et forsøg på at planlægge udviklingen af den danske natur, har regeringen besluttet at alle kommuner skal udarbejde et bidrag til Grønt Danmarkskort, og indarbejde dette i kommuneplanerne. Den første udgave skulle foreligge i år, men arbejdet er blevet forsinket, hvorfor vi ikke ved, hvorledes det ender, men det er trods alt et positivt tiltag.

 

Det samme kan ikke siges om den foreslåede revision af Natura 2000 arealerne. På landsplan foreslås en betydelig reduktion. Her i Assens kommune ser det ganske vist fornuftigt ud, men det er ærgerligt at regeringen ikke har villet udpege nye Natura 2000 områder. DN Assens har peget på Jordløse bakker som et oplagt emne.

 

Meget tyder på, at den eneste vej til sikring af natur går via fredninger. DN har i år varslet fredning af et stort område ved Hesbjerg. Det største areal ligger i Odense Kommune, men Assens Kommune bidrager også med en lille bid. DN Assens har medvirket til det forberedende arbejde og den egentlige fredningssag forventes rejst i februar.

 

 

Medlemmer

 

Vores afdelings medlemmer bor i Assens Kommune, og vi er ganske mange. I det forgangne år har vi oplevet en medlemstilbagegang fra 920 til 867 medlemmer – svarende til 6 % - hvilket er en normal udvikling efter gennemførelse af en aktiv medlemshvervning, som den der fandt sted i 2016.

 

Medlemstallets størrelse er ikke lokalforeningens fortjeneste, men skyldes, at vi er en del af en vigtig interesseorganisation, som kun eksisterer, fordi vi er mange, der betaler kontingent.

 

I en stor organisation er det umuligt at være  enige om alt, og lokalt sukker vi ofte over hovedkontorets udmeldinger, men det er trods alt en demokratisk forening, hvor alle har muligheder for at deltage i valg af repræsentanter og fastlæggelse af politikker. I år er der eksempelvis arbejdet på at udarbejde en ny skovpolitik for DN. DN Assens har kommenteret udkast og bl.a. kæmpet for at fastholde de nuværende regler for adgang til private skove og for at foreningen skal forøge sine bidrag til Danmarks Naturfond.

 

Bestyrelsens arbejde

 

Der går selvfølgelig en del tid med afholdelse af møder. I år er det blevet til ni bestyrelsesmøder i DN Assens, hvortil kommer fire møder i Samrådet for Fyn. DN Assens er endvidere repræsenteret i Det Grønne Råd i Assens Kommune, som vi lægger stor vægt på at deltage i – Ligesom vi repræsenterer Samrådet i Kulturmiljørådet for Fyn, og har en suppleantpost i vandrådet for Lillebælt.

 

I årets løb har der været en enkelt ændring i bestyrelsens sammensætning. Jørgen Bjerring valgte at udtræde i maj, hvorfor suppleanten Grete Mouret er indtrådt i resten af hans valgperiode.

 

Sager opstået i forbindelse med offentlig forvaltning

 

På bestyrelsesmøderne går nogen tid med ”sagsbehandling”. I forbindelse med den offentlige forvaltning er DN høringsberettiget i ganske mange sager. Det er dog værd at understrege, at DN Assens ikke er en del af egentlig sagsbehandling – og at også denne del af vores virksomhed er frivilligt arbejde.

 

Siden sidste årsmøde har vi gennemgået hen ved 300 sager. Hovedparten har vi ladet passere. I mange tilfælde med et smil. For det er faktisk overraskende så mange gode tiltag der gennemføres i disse år indenfor vandløbsrestaurering og oprettelse af vådområder.  

 

Nogle sager drøfter vi med eksperterne i hovedkontoret, inden vi som regel bliver klar over at vi ikke har grundlag for at gøre indsigelse. Andre drøftes telefonisk med de både dygtige og venlige kommunale sagsbehandlere, som altid er klar til at indgå i en dialog om mulige forbedringer af planmateriale og sagsafgørelser.

 

Og så er der de meget få sager, som vi finder det hensigtsmæssigt at sende til Miljøklagenævnet. I det forgangne år har vi klaget en enkelt gang. Det var i forbindelse med nedlæggelse af to overdrev i forbindelse med grusgravning. Vi kunne ikke forhindre grusgravningen, så vi forsøgte at få bedre betingelser for de udlagte områder med erstatningsnatur, og da vi fik garantier for hegning og græsning i fem år, trak vi klagen tilbage.

 

 

Sager opstået som følge af henvendelse fra medlemmer

 

Flere sager i år. De er noget forskellige af indhold: Ulovlig opfyldelse af vandhuller, vanskeliggjort adgang til færdsel på strande, fiskeri i søer, forurening af vandløb, uheldige planer for ændring af vandløb, planer for rensning af sø med aluminium. Alle henvendelser undersøges og vi går videre med de fleste, men vores muligheder for at ændre forholdene er forholdsvis begrænsede.   

 

Sager som pressen interesserer sig for

 

Det er ofte store emner, hvor vi afkræves en stillingtagen – ofte uden at have haft tid til at sætte os ind i forholdene. Men det er betingelserne og vi vil gerne være med til at rejse en debat. I år har emnerne været Vindmøller, naturkapitalindekset, mulighederne for at forøge gødskning og lystfiskercenteret på Helnæs.

 

Aktiviteter

 

Det er bestyrelsens opfattelse, at vi i DN Assens kan gøre mere for naturen ved at sprede oplysning og naturglæde, end ved at kæmpe om paragraffortolkning i enkeltsager. Derfor bruger vi hovedparten af tiden på at planlægge aktiviteter. Ideer er der mange af, men der er desværre ikke kræfter til det hele. Derfor vil vi gerne være flere aktive, så det er bare om at melde sig, hvis man har lidt tid til overs. Man behøver ikke gå ind i selve bestyrelsen, men kan nøjes med at ride sin egen kæphest indenfor en eller anden disciplin.

 

Deltagelse i landsdækkende kampagner

 

Der kommer mange gode forslag fra hovedforeningen: Og vi har deltaget i nogle stykker i det forgangne år.

 

Eksempelvis udpegningen af Evighedstræer, hvor der er et par stykker på vej på Vestfyns Golfklubs arealer.

 

På Naturens dag den 10. september havde vi i år et arrangement i Jordløse Bakker og Skov, hvor vi samtidig markerede 50-året for oprettelsen af Danmarks Naturfond, der i årene 1994-2007 erhvervede i alt 62 ha ved Jordløse.

 

Et tredje tiltag, som gik delvis udenom bestyrelsen var den landsdækkende affaldsindsamling den 2. april. Vi hjalp til med koordination og opbakning og glæder os over de mange lokale initiativer fra skoler, sportsforeninger, beboergrupper osv. Det er ligeledes glædeligt, at Assens Forsyning hjælper til med udlåning af udstyr og afhentning af affaldet.

 

Endelig er der en række kampagner som mange DN medlemmer deltager i, men som går helt uden om bestyrelsen. Bl.a. det stort anlagte forskningsprojekt Biodiversitet Nu, hvoraf appen NaturTjek er en væsentlig del. Det er vigtigt at borgere i Assens Kommune deltager aktivt, og det gør de også, men vi har ikke præcise oplysninger om dette.

 

Og så er der Giftfri Haver. Det er netop blevet oplyst, at 55 haver i Assens Kommune har erklæret sig giftfri. Det burde vi kunne gøre bedre.

 

Ture

 

Vi får også lavet en del spændende ture. Som så mange andre arrangementer dette år blev vi hårdt ramt af kulde, blæst og regn, men alt i alt lykkedes det   alligevel at samle 230 deltagere.  

                 Nogle af turene blev lavet i samarbejde med andre. Det gælder således: Kystvandringen, der i år gik til Helnæs den 11. juni, i samarbejde med Hjerteforeningen, De vilde blomsters dag i Voldtofte Made i samarbejde med Dansk Botanisk Forening (18. juni), og en besigtigelse i Vissenbjerg (11 april) i samarbejde med Naturstyrelsen Fyn.

                 I øvrigt har vi haft en nattergaletur (1. juni) der gennemførtes som en rundtur i biler. En strandtur ved Aa (2. juli), En aften med natsværmere på Bodebjerg (9. august), og en geologisk lystvanding i Vissenbjegbakkerne (16. sept).

 

Naturpleje

 

Medlemmer af DN Assen har i mange år medvirket til at vedligeholde de lysåbne overdrev i Jordløse Bakker og således også i år. Der er holdt to egentlige arbejdsdag. En den 22. april, hvor ni frivillige fjernede gyveler, brombær og unge birke i det vigtige kærneområde -  og en ved Sandbjerg den 26. august, hvor 14 frivillige lugede gyldenris og brombær og slog græs, brombær mm. I begge tilfælde har Assens Kommune været så venlig at fjerne det ryddede materiale fra området, således at vi kan fortsætte med at fjerne næringsstoffer fra området.

                 I år er det endelig lykkedes at skaffe kvæg til afgræsning af det mest nødvendige, men det ville være fint med afgræsning af betydelig større arealer. Det er også vores håb, at vi i nær fremtid kan etablere en større gruppe naturplejere, som virkelig kan være med til at gøre en forskel – både her og også gerne andre steder i kommunen.

 

Fredningstjek

 

I det forløbne år har vi fortsat arbejdet med de arealer, som vi har tjekket de foregående år. På Frøbjerg Bavnehøj har vi været i en god dialog med Naturstyrelsen Fyn for at sikre og forbedre udsigtsforholdene, ligesom vi fortsat arbejder for at få ryddet nogle nåletræsbeplantninger som, ifølge en kendelse fra Fredningsnævnet, skulle være fjernet for flere år siden.

                 Vi har ligeledes haft et godt samarbejde med Assens Kommune og Naturstyrelsen Fyn i forbindelse med forbedring af stiforbindelserne i Vissenbjerg bakkerne.

 

Information

 

En god hjemmeside og et interessant nyhedsbrev er uundværlige redskaber i en moderne forening – og vi kæmper med at følge med i den tekniske udvikling. Begge dele kører i hovedforeningens regi, hvilket ikke altid gør tingene nemmere. Det er dog blevet nemmere at udsende nyhedsbreve og vi er gået over til at udsende et hver gang der afholdes et arrangement.

                 Og her har jeg lovet vores webmaster at efterlyse en afløser eller medhjælper.

 

Tak

 

Endelig skal der bringes en generel tak til alle, der har støttet foreningens arbejde i det forløbne år.

 

Og på egne vegne vil jeg takke den øvrige bestyrelse og vores trofaste ad hoc-medlemmer for behageligt samvær og konstruktiv dialog.

 

 

Sven Rask.