Vissenbjerg d.24.juli 2016

Miljø- og teknikudvalget

v/formand Hans Bjergegaard

 

Ang. adgangsforholdene på matr.nr.100 og 7ø Bred By, Vissenbjerg.

Jeg er fra DN-Assens blevet udpeget som ansvarlig i ovennævnte sag, og har fået oversendt den dispensation som naturstyrelsen har fået – dateret 11.maj 2016.

Det glæder mig at der nu er udsigt til at problemet forsøges løst.

Som borger og bruger af naturen i og omkring Vissenbjerg ser jeg mig dog nødsaget til at præcisere problemstillingen. Adgangsforholdene ud til den nye udsigt er umuliggjort af kreaturernes vandring i området. Kreaturerne træder dybe huller, som hurtigt bliver vandfyldte, da regnvandet kun langsomt synker ned på grund af den lerede undergrund. Selv iført gummistøvler er det stort set umuligt at færdes i det ujævne terræn, og stien frem mod shelterpladsen/udsigten kan ikke længere findes. Såfremt man udelukkende forbedrer ved hjælp af grus (jeg er ikke helt klar over hvad spang er) og undlader af omkranse stien af hegn, vil kreaturerne hurtigt træde stien op igen. Det helt afgørende er, at stien beskyttes mod kreaturerne. Jeg er helt klar over, at kreaturgræsningen er nødvendig for at holde arealet, men der må kunne etableres en hegning, der tilgodeser begge hensyn.

Området er udpeget som både Nationalt og Værdifuldt geologisk interesseområde, og bør derfor i særlig grad gøres tilgængeligt. Se http://svana.dk/natur/planlaegning/landskab/geologiske-interesser/

Eftersom arealet ejes af staten og henligger udyrket, bør der iht. Naturbeskyttelsesloven være nem og uhindret adgang for offentligheden. Stien er tillige markeret på kortet i den officielle folder udgivet af Naturstyrelsen og Assens Kommune i samarbejde.

Jeg håber at Assens Kommune i samarbejde med Naturstyrelsen kan oplyse følgende:

–        hvad er den holdbare løsning på denne problemstilling

–        hvad er tidsplanen

–        gerne i kalenderform

Selve området og opholdsstedet ude ved shelteren er dårligt vedligeholdt med en halvrådden og ødelagt bålplads og et misligholdt bord-bænkesæt. Det ville være ønskeligt om det kunne opdateres.

Sluttelig vil jeg gøre opmærksom på at jeg allerede i foråret 2015 gjorde Assens Kommune opmærksom på disse problemstillinger.

NB! Området har altså i 2 somre været utilgængeligt for offentligheden.

Med håbet om en hurtig sagsbehandling

 

Venlig hilsen

DN-Assens

Lene Due

 

Referat af Møde med Naturstyrelsen og DN-Assens vedr. naturområdet ved de gamle lergrave ved Fuglevig/Vissenbjerg. 21.10.2016.

 Deltagere: Søren Strandgård (NST), Ida Vognstrup Mikkelsen (NST), Lene Due (DN-Assens) og Hans Glæsel (DN-Assens).

 Naturstyrelsen planlægger i indeværende år(!) at udbedre stierne mellem parkeringspladsen ved Lergyden og shelterpladsen, ved på de bløde og optrådte strækninger at forstærke befæstningen af stierne med stabilt grus og på de særligt bløde strækninger med træbroer (spang).

 Den sydlige og stejlere del af stien vil desuden blive hegnet med elhegn på begge sider og forsynet med en klaplåge, således at kreaturerne ikke har adgang til den del af stien. (Hele området er hegnet med elhegn, men det bestående elhegn har jeg ikke tegnet ind.)

 DNs ønske om et dobbelthegn hele vejen fra parkerings-pladsen blev ikke imødekommet, bl.m.a. fordi det – med nogen ret - skønnes at ville skæmme helhedsoplevelsen af den åbne del af området.

 På og omkring shelterpladsen vil der blive ryddet lidt krat og nogle træer, så udsigten over ådalen ikke hindres.

 I 2017 vil stierne langs vest- og nordsiden af området blive sløjfet, (det er de i realiteten allerede), så ”ruten” i det vestlige område bliver til ”fri vandring” over det gamle gravefelt, idet den østlige ende af stien langs Lergyden forstærkes og føres ned i gravefeltet. Det er aftalt at mødes om dette projekt i begyndelsen af det nye år.

 

Ref.: Hans Glæsel

 

 

 

 

 
   

 

John Thode
Afgrunden ved Vissenbjerg.

Et besøg her er en oplevelse.

Men der er dybt !
John Thode
Vidunderlig udsigt mod syd.

Søer, skove og bakker.

Man kan ane Brændholt Bjærg i horisonten.

Smukkere kan det ikke blive.

Miljø og Natur

Dispensation til tiltag, der forbedrer af adgangsforholdende på matr. nr. 100 og 7ø
Bred By, Vissenbjerg

Denne afgørelse erstatter afgørelsen, der er meddelt den 3. maj 2016.
Assens Kommune har behandlet Naturstyrelsens ansøgning om tilladelse til tiltag, der
forbedrer stierne på Naturstyrelsens ejendom, matrikel nr. 10o og 7ø Bred By, Vissenbjerg. Der
er ansøgt om, at stierne forbedres 5 steder, som markeret på kortet neden for. Stierne er del af
et større stisystem ved Vissenbjerg-bakkerne.

Forbedringerne skal primært ske ved at der lægges grus på strækningerne, men det kan blive en
mulig løsning, at der i stedet etableres spang. Baggrunden for ansøgningen er, at Naturstyrelsen
har modtaget henvendelser om, at stisystemet ikke er fremkommeligt pga. det på visse
delstrækninger er for vådt/mudret.
Naturstyrelsen, Fyn

Assens Kommune, Miljø og Natur har sammen med Naturstyrelsen besigtiget området den 31.
marts 2016. Det drejer sig om en strækning på ca. 90 meter og 2 strækninger på ca. 20 meter,
der ønskes forbedret enten ved at der udlægges grus eller ved etablering af spang. Dertil er der
et hul i stien, der ønskes udjævnet med grus.

Ved besigtigelsen var de pågældende strækninger vegetationsløse, trådt helt op og meget
våde/mudrede. De pågældende strækninger var i sådan en stand, at det begrænser væsentligt
de besøgendes adgangsmuligheder rundt i området samt ud til udsigtspunktet og
shelterpladsen (se i folderen: http://www.assens.dk/media/3995/vissenbjergfolder2013.pdf).

Stisystemet ligger i et engområde. Engen er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 om generelt
beskyttede naturtyper, hvorefter tilstanden ikke må ændres. Kommunen har mulighed for at
dispensere herfra, når der er tale om forbedringer af naturforholdene.
Idet der de pågældende strækninger ikke rummer væsentlige naturværdier (vegetationsløse) og
da det ansøgte vil forbedre adgangsforholdene i området er det Assens Kommune, Miljø og
Naturs vurdering, at der er grundlag for at meddele dispensation fra naturbeskyttelseslovens §
3. Sikring af stierne er med til at sikre firluftsmulighederne i området og dermed tilgodeses et af
formålene med naturbeskyttelsesloven.

Afgørelse

Der meddeles herved dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 jf. § 65 i lovbekendtgørelse
nr. 1578 af 8. december 2015 til at udlægge grus eller etablere spang som beskrevet ovenfor på
matrikel nr. 10o og 7ø Bred By, Vissenbjerg, som beskrevet ovenfor.
Dispensationen meddeles på vilkår, at:
 De to korte strækninger har en maks. længde på ca. 20 meter,
 Den lange strækning har en maks. længde på ca. 90 meter, og
 Strækningerne forbedres enten ved at der udlægges grus eller ved etablering af spang
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.