Møder og referater

DN Assens bestyrelses årsberetning 2023

Bestyrelsens årsberetning 2022/23

Sidste år glædede vi os sammen over, at det fra 1. januar 2023 skulle være blevet forbudt at bruge bundslæbende fiskeredskaber i bælterne og Det Sydfynske Øhav. Og forventningens glæde fik vi da, men et forbud fik vi ikke, da en ny regering synes det var bedre at gøre ingenting.

Her er det vi har brug for en stærk naturfredningsforening, som kan sætte ting på dagsordenen og forhåbentlig trække politikkerne ud af buskene. Kampagner koster penge og derfor har foreningen brug for vores kontingentbetalinger og de frivillige bidrag, som lykkeligvis bliver en stadig større post i foreningens regnskab.

Mellemstal

Medlemstallet er steget i årets løb fra 769 til 799 – altså knap 4%. Så selv om vi stadig ligger noget under de gode år, er vi en rigtig stor forening i Assens Kommune.

Afdelingens ledelse

Afdelingen ledes af en bestyrelse på seks medlemmer og vi opfylder dermed lige akkurat foreningens mindstekrav. Og det er vi ikke tilfredse med. Det ville være rart, hvis vi kunne udvide til ni medlemmer og opnå en større bredde – både i geografi og i interesser – men det kniber med at finde interesserede. Så skulle der sidde nogen her, som har lyst til at blive aktive, så sig endelig til. Suppleanter og løsere tilknyttede aktive er velkomne til at deltage i bestyrelsesmøderne, så de kan snuse til det vi sysler med.

Bestyrelsen har afholdt 11 møder – ca. et om måneden. Det lyder af meget og er det nok også, men aktiviteten begrundes med afdelingens ønske om at følge tæt med i de mange sager, som foreningen er høringsberettiget i. Og hvor vi har forholdsvis korte høringsfrister.

Man kan hurtigt få meget at se til og her på seneste har Eva ønsket at udtræde af bestyrelsen i utide med henvisning til det betydelige antal møder. Derfor er vores suppleant Jess indtrådt i hendes sted.

De fleste sager – og det er i hundredvis - kommer fra Assens Kommune. Heldigvis er der mange som ikke har betydning for vores arbejde, men vi har haft principielle drøftelser af mindst 16 sager på bestyrelsesmøderne og fulgt op med skriftlige bemærkninger til kommunen i to tilfælde. Begge vedrørte vådområder og når vi lige er ved det, vil vi gerne understrege, at vi synes Assens Kommune udfører et forbilledligt arbejde i forbindelse med vedligeholdelse af vandløb og etablering af vådområder.

En anden instans, som beder os tage stilling til forskellige spørgsmål, er Fredningsnævnet – og her svarer vi på samtlige henvendelser og stiller op til alle besigtigelser. I det forgangne år har vi behandlet seks byggesager og to diverse sager, som handlede om mulighed for fældning af træer i egealleen ved Hagenskov og renovering af Mindelunden for besættelsestidens ofre på Frøbjerg.

 

Deltagelse i råd og visionsgrupper

Der er selvfølgelig også en del mødevirksomhed internt i foreningen med samrådsmøder på Fyn og deltagelse i repræsentantskabsmøder i hovedforeningen. Hvortil kommer tilbud om at deltage i netværksarbejde og debatgrupper af forskellig karakter. Vi deltager i noget, men her ville det være rart, hvis vi var flere i bestyrelsen.

Vi bliver jævnligt bedt om at repræsentere DN i råd, interessegrupper eller ved visionsudredninger.

Her er det vigtigste nok, at vi har en plads i Grønt Råd i Assens Kommune. Det grønne råd mødes fire gange om året, hvor vi ikke bestemmer noget som helst og heller ikke har penge at bruge. Men det er et uundværligt kontaktorgan mellem kommunen, interesseorganisationer og erhvervsinteresser, hvor der orienteres og drøftes mangt og meget. Blandt de emner, som vi har bedt om at få drøftet, kan nævnes etablering og hegning af Favrskov Dyrehave og planerne for ny sommerhusbebyggelse ved Aa.

Vi har også haft en plads i det koordinationsforum, som har fulgt udarbejdelsen af Assens Kommunes indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, som er i høring til 26. november.

Og vi har deltaget i en møderække i forbindelse med udarbejdelse af et udkast til strategiske helhedsplan for Holmehave. der omfatter etablering af vådområder, skovrejsning, naturpleje og rekreative tiltag. Skrivearbejdet er udført af Københavns Universitet og udkastet behandles nu i Assens Kommune.

På et noget mere beskedent plan har vi deltaget i en række forberedende møder med henblik på at undersøge muligheder for at skabe sammenhængende natur i Jordløse/Haastrup-området. Det første egentlige møde med områdets jordejere forventes afholdt 6. januar.

 

Aktiviteter

Det handler selvfølgelig ikke alt sammen om mødevirksomhed. Vi skal også op af stolen og i gang. Bl.a. ved deltagelse i de landsdækkende affaldsindsamlinger som DN organiserer.

I år organiserede vi fra bestyrelsen indsamlinger i Assens og Haarby den 26. marts, og vi glædede os over de øvrige lokale initiativer fra skoler, sportsforeninger, beboergrupper osv.

I Jordløse Bakker arbejder vi mednaturpleje på de arealer, der er ejet af Danmarks Naturfond (som er stiftet af DN). I år har vi været i sving fire gange. Og det kan ses vi har været der. Vi har suppleret aktiviteterne i naturplejegruppen med mere sociale arrangementer som vandreture i området Hvis det lyder interessant så meld jer ind i gruppen.

Hvis det kan lokke nogle, kan jeg oplyse at vi i år har fået 5.870 kr. fra ISOBRO-puljen (bevilling fra Socialstyrelsen) som bl.a. er brugt på indkøb af campingstole, så vi kan sidde behageligt i pauserne.

I forlængelse af snakken om Jordløse Bakker er det på sin plads at nævne, at vilkårene for driften af Danmarks Naturfond diskuteres internt i DN. Forslag til markante forandringer skal drøftes på repræsentantskabsmødet på søndag og vi håber det bedste.

Vi er også stået til søs. Danmarks Sportsfiskerforbund er drivkraften bag projektet ”Kysthjælper Assens – vi giver havet en hånd”. Her var vi med til at udplante ålegræs i Thorø Vig den 10. juni – og de fleste stiklinger står endnu hvor de blev sat. Arrangementet gentages til næste år – forventelig den 8. juni – så hold øje med det.

 

Ture

Vi vil også opfordre til at holde sig orienteret om de ture vi planlægger. I år har vi gennemført syv arrangementer. De tre har været sejlture på Lillebælt hvor der bl.a. var en stor oplevelse af se de overvintrende flokke af edderfugle, en har været i kajak, en i gummistøvler på Helnæs Made hvor vi hilste på en vrimmel af strandtudser, en i bygevejr til Thorø og endelig en helt tør udflugt til Damsboskov, hvor skovfogeden fortalte om driften.

Antallet af deltagere har ikke været overvældende – nok fordi vi ikke lykkes med at annoncere godt nok.

Kontakt med medlemmerne

Vi har stor tiltro til, at det er gennem udsendelse af nyhedsbreve, vi rammer de fleste interesserede. Og vi udsender fire om året, men det er måske ikke rigtigt.

Det med synlighed er svært. Og en del af dem der ringer eller skriver til bestyrelsen, for at berette om større eller mindre problemer i deres lokalområde, siger også at de har haft svært ved at finde os. Men vi ved ikke, hvad vi kan forbedre.

 

Tak

Endelig skal der bringes en tak til alle, der har støttet foreningens arbejde.

Og på egne vegne vil jeg takke den øvrige bestyrelse og vores trofaste frivillige for behageligt samvær og konstruktive samtaler.