DN Assens: Bestyrelsens årsberetning 2021/22

Også i dette år blev foreningens aktiviteter påvirket af Corona pandemien. Vi måtte aflyse enkelte planlagte arrangementer og bestyrelsesmøderne i januar og februar, men ellers er vi tilbage på sporet. Bestyrelsen har afholdt syv møder og undervejs er Poul Erik Kristiansen udtrådt af bestyrelsen, hvorfor vores suppleant Thomas Mellergaard er indtrådt i hans sted.
Bestyrelsen i DN Assens opfylder lige akkurat mindstekravet på seks bestyrelsesmedlemmer. Og det er vi ikke så glade for. Det ville være rart, hvis vi kunne udvide til ni medlemmer og opnå en større bredde - både i geografi og i interesser. Så skulle der sidde nogen her i aften som har lyst til blive aktive, så sig endelig til.

Medlemmer
Vi burde have medlemmer nok til at stille en større bestyrelse. Selv om medlemstallet i årets løb er sivet fra 798 til 769 er vi stadig en stor forening i Assens Kommune. Der er dog plads til forbedringer og det er ikke tilfredsstillende at medlemstallet er faldet seks år i træk – fra 920 i 2016 til nu 769 (16%) - når foreningen som helhed har fremgang og interessen for natur er voksende.

Der må være noget vi ikke gør godt nok. Og det hænger utvivlsomt sammen med, at vi er for få aktive til at varetage de mange opgaver.

Noget vi bruger meget tid på, er arbejdet med fredninger. Det er meget tilfredsstillende at arbejde med nye fredninger.

Siden 2017, hvor DN og Odense Kommune rejste en fredningssag for Hesbjergkilen, har det været et fast punkt i årsberetningen. Vi er nu kommet så langt at ca. 425 hektar, hvoraf en lille bid ligger i Assens Kommune, er blevet fredet ved kendelse 22. december 2021. Da den samlede erstatningssum løber op i lidt over fire millioner kr. skal fredningsnævnets afgørelse godkendes af Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er sædvanligvis en formalitet, men sagen forventes alligevel at løbe i endnu et par år.

De Fredningsforslag vi ikke støtter tager dog også en del tid. I år har vi set på et forslag fra DOF-FYNs naturpolitiske udvalg, der mente det var passende at frede et areal ved Neverkær. Vi mener dog
ikke det har nogen hast og at man kan afvente en akut trussel, om en sådan skulle indtræffe. På baggrund af en henvendelse fra et medlem har fredningsleder Birgitte Bang Ingrisch meddelt, at DN ikke vil rejse en akut fredningssag i Aa for at hindre opførelse af nye sommerhuse, daområdet forventelig blot vil blive taget ud af et fredningsforslag.

Bestyrelsen har også en del arbejde med eksisterende fredninger, da vi er høringsberettiget i dispensationssager. I det forgangne år har vi behandlet seks byggesager (der førte til 4 tilladelser og 2 afslag) og tre diverse sager vedrørende afholdelse af kulturfest, anlæg af cykelsti og fældning af træer. Alle afgørelser er truffet i enighed, nogle dog som kompromisser.

Vi arbejder selvfølgelig også i egentlige naturområder udenfor Fredningerne: Først og fremmet i Jordløse Bakker, hvor der gøres store fremskridt på de arealer, der er ejet af Danmarks Naturfond (som
er stiftet af DN). I år har Assens Kommune eksempelvis udpeget en stor del af Jordløse Skov som §3-beskyttet overdrev – og det på et areal, der for ikke så mange år siden var granskov. Formålet med
driften er at fastholde og udvide det specielle græsningslandskab, hvilket skete i vinters, hvor græsningsfoldene i Jordløse Skov blev omlagt, da vi havde fået tilladelse til at lade kreaturerne græsse i 9
hektar fredskov og opnået EU-tilskud til at skabe flere lysninger.

Vi drømmer om at erhverve yderligere arealer, men det er vanskeligt at skaffe midler. Meget ville være lettere, hvis overdrevene havde status som Natura 2000 område, men det er ikke så let at opnå. Vi håber at komme i betragtning ved næste revision i 2027.

I forbindelse med etablering af de ny græsningsfolde har vi måttet omlægge nogle stier, som indgik i det omfattende stisystem, som Jordløseborgerne ellers lige havde fået op at stå, men det sker i god forståelse. Og vi takker beboerforeningen for godt og konstruktivt samarbejde, som også er kommet til udtryk i en indgået aftale med Landsbyens Hus om brug af det tidligere naturfagslokale som mødelokale og som base for naturaktiviteter i Jordløse Bakker.

Vi har lavet naturpleje i bakkerne i en lang årrække. I år var det den 23. april og den 17. september. Og det kan ses vi har været der. Vi håber at udbygge aktiviteterne i naturplejegruppen i de kommende år, sådan at de også kommer til at omfatte mere sociale arrangementer som vandreture i området og måske fremstilling og opsætning af fuglekasser eksempelvis til vendehals som kan tænkes at genindvandre til området. Hvis det lyder interessant så meld jer ind i gruppen.

I forlængelse af snakken om Jordløse Bakker er det nødvendigt at nævne, at vilkårene for driften af Danmarks Naturfond diskuteres internt i DN. Hvad der kommer til at ske – og om DN fastholder
ejerskabet til eksempelvis Skovsgaard - vides ikke. Forslag til forandringer vil blive forelagt på repræsentantskabsmødet i november, så fortsættelse følger næste år.

En anden sag vi kommer til at vende tilbage til i de kommende år, er realiseringen af den strategiske helhedsplan for Holmehave der omfatter etablering af vådområder, skovrejsning, naturpleje og
rekreative tiltag. Vi er meget begejstrede for den dialogbaserede tilgang og det langsigtede perspektiv Assens Kommune anlægger i dette tilfælde og det samarbejde med Vandcenter Syd og
Hedeselskabet der er kommet i stand. Om det lykkes at komme i mål med det hele, kan vi ikke vide. Men det er helt sikkert at der i området bliver skabt et nyt stort naturområde, hvor grundvandet bliver beskyttet samtidig med at der tilbageholdes co2, reduceres udledning af kvælstof, produceres træ og animalske produkter og gives adgang for offentligheden. What’s not to like????

Det samme kan næsten siges om det ny kommunale rensningsanlæg som for alvor er ved at tage form i udkanten af Assens. Jeg skal ikke sige så meget om alle de positive ting, men blot nævne en lille
bivirkning.

Adskillelsen af regnvandet fra det egentlige spildevand har medført anlæggelse af en række regnvandsbassiner. Det har givet gode resultater nogle steder og de kan da også se godt ud, men det er værd at huske, at der er tale om tekniske anlæg og ikke natur. Et sted vi mener det giver problemer er Møllesøerne ved Haarby, som skal omdannes til regulære bundfældningsbassiner for uønskede kemiske forbindelser, hvilket vil få betydelige konsekvenser for livet i søerne. Her mener DN Assens, at det er rimeligt at udlægge erstatningsnatur, men om vi kan komme igennem med det, er nok tvivlsomt.

Uanset udfaldet må jeg understrege, at DN Assens har et godt og tillidsfuldt samarbejde med Assens Kommune og Assens Forsyning i denne som i andre sager.

Eksempelvis i forbindelse med de landsdækkende affaldsindsamlinger som DN organiserer. I år var det 28. marts til 3. april, hvor DN Assens skaber opmærksomhed om begivenheden og hjælper vi til med koordination og logistik. Det er glædeligt at opleve de mange lokale initiativer fra skoler, sportsforeninger, beboergrupper osv. Og der bliver fjernet en masse affald. Alle er ikke lige gode til at veje og tælle op, men det er heller ikke det, det drejer sig om.

Fra en gammel traver til et nyt tiltag. DN har i de seneste år sat fokus på havet, da der er ny lovgivning på vej. Danmark går nølende til opgaven. Store ord, men små ambitioner og en svag indsats på forskning. Her i Assens kan vi dog glæde os over, at det fra 1. januar 2023 er forbudt at bruge bundslæbende fiskeredskaber i bælterne og Det Sydfynske Øhav.

Så giver det mening at gøre en ekstra indsats for at forbedre forholdene og det får vi heldigvis mulighed for. Danmarks Sportsfiskerforbund har valgt Assens som et af fire steder, hvor der skal laves pilotprojekter, og her kommer det til at hedde ”Kysthjælper Assens – vi giver havet en hånd”. Der vil ganske snart blive holdt et offentligt møde, hvor der præsenteres konkrete planer om bl.a. udplantning af ålegræs i sommeren 2023. Vi regner med at deltage, så I vil høre nærmere.

I det hele taget vil vi gerne have kontakt med medlemmerne. Så det er herligt at mødes ved de forskellige arrangementer. I år har vi haft et par velbesøgte ture: den 19. maj i Jordløse Skov hvor vi snakkede om formålet med de omfattende fældninger. Og den 24. maj i Helnæs Made, hvor der var fokus på strandtudser.

Det er også positivt, at ganske mange medlemmer ringer eller skriver til bestyrelsen om større eller mindre problemer i deres lokalområde. Nogle eksempler er allerede nævnt og alt skal ikke nævnes, men jeg kan da berette, at vi i det forløbne år bl.a. har beset de kommunale udtyndinger i Skovanlægget i Assens. Besvaret skriftlige henvendelser vedrørende det planlagte Mountainbikespor i Vissenbjerg og i forbindelse med medieomtalen af levevilkårene for salamandrene i Duedalen ved Vissenbjerg har vi haft et godt møde med foreningen BioBevar.

Tak
Endelig skal der bringes en tak til alle, der har støttet foreningensarbejde.

Og på egne vegne vil jeg takke den øvrige bestyrelse og vores trofaste ad hoc-medlemmer for behageligt samvær og konstruktive samtaler.