Bemærkninger til Lokalplan 1.3-1 Solcellepark nord for Ebberup

DN Assens har gennemgået ovennævnte lokalplan og finder det særdeles positivt, at der fremlægges planer for opførelse af en solcellepark i Assens Kommune. Parkens placering er for så vidt i orden, men måske alligevel mindre heldig, da den høje landskabelige værdi af de tilstødende arealer ikke giver udvidelsesmuligheder, hvis dette senere skulle ønskes. Vi håber der i kommende kommuneplaner vil blive anvist mulige placeringer af store tekniske anlæg i det åbne land således, at sådanne kommer til at indgå i en velovervejet, overordnet udvikling af kommunen.

Det er også positivt, at det i lokalplanen bestemmes, at solcelleparken skal omgives af en afskærmende beplantning. Der bør dog stilles mere udførlige krav til beplantningens karakter således at det sikres, at denne kommer til at falde naturligt ind i landskabet.

Der findes dog også bekymrende formuleringer i lokalplanen. Eksempelvis s. 11 hvor det anføres at ”der sprøjtes ikke med pesticider eller andre sprøjtemidler ved anvendelse til solcelleanlæg.” Udsagnet har ikke almen gyldighed og er ikke bindende, hvorfor det ikke kan bruges som led i begrundelsen for anlæggets positive indvirkning – som i den tilhørende miljørapport, hvor det s. 14 anføres at etableringen af en solcellepark medvirker til beskyttelse af grundvandet da der ikke sprøjtes. Hvis udsagnet skal have gyldighed, må det indskrives som et forbud mød sprøjtning. Eller også må argumentet slettes, da det udgør et manipulerende indslag til ensidig fordel for bygherren.

Endelig findes enkelte sjuskefejl. Bl.a. s. 13 hvor bygherren henvises til at kontakte ”Vestfyns Museer” (sic) og ikke Odense Bys Museer for vejledning om de arkæoliske forhold.


Med venlig hilsen

Sven Rask
Formand DN Assens, 30. sep. 2019