Hedeselskabets plantemaskine inspiceres af gæsterne ved indvielsen 7. Maj 2017.
Der tilplantes 35 hektar i 2017 og yderligere 19 hektar i 2018. Og man forventer at skoven samlet vil komme til at brede sig på mere end 130 hektar. 


Den 7. maj var en fin dag. Solen skinnede, fuglene fløjtede og alt var fredeligt og lysende grønt. Eller næsten alt. For lidt udenfor Brylle arbejdede en gevaldig maskine og en stor, sort drone fløj over et langt, hvidt telt. Her var kommet mange folk, som både hyggede sig i almindelighed og glædede sig i særdeleshed over indvielsen af Brylle Vandskov. Denne dag foregik det hele i Odense Kommune; men på sigt er der planer for en skov på i alt 130 hektar, hvoraf en del vil ligge i Assens Kommune.  

Det er et stort skridt i den rigtige retning. At der rejses skov på netop disse arealer, er der mange grunde til. Ønsket om at sikre rent drikkevand til af vandforsyningen til Odense, spiller en stor rolle. Skoven er imidlertid også en produktionsskov, som en gang i fremtiden skal levere eg og bøg til træindustrien. Og så bliver skoven et godt rekreativt område, bl.a. for beboerne i den nærliggende Brylle by, der er en af de bysamfund i Assens Kommune, der er i en god vækst. Listen over oplagte fordele kan let fortsættes: der bindes co2 i de opvoksende træer, der skabes levesteder for vilde dyr og planter osv. osv.

Der var altså mange gode grunde til at glæde sig over begivenheden, og forhåbentlig får vi lejlighed til at glæde os mange gange i de kommende år. Assens Kommune har netop sendt et forslag til en ny kommuneplan i høring. Indenfor naturområdet spejder man dog forgæves efter nyheder. Bolden er losset ud af banen med henvisninger til, at man dels arbejder på et nyt planlægningsværktøj ”Det Grønne Danmarkskort” og dels afventer private initiativer, eksempelvis i forbindelse med nye skovrejsningsprojekter. Det er der en vis rimelighed i. Man må så bare håbe, at kommunens bidrag til Det Grønne Danmarkskort bliver positivt, og at der findes private lodsejere, som kan se en fornuftig forretning i skovrejsning.

DN Assens glæder sig til arbejdet med at realisere Det Grønne Danmarkskort. Det er jo ikke kun Assens Kommunes ansvar at forbedre naturen: Det er en opgave for os alle.

Formand, Sven Rask. 

- Skoven ejes af Hede Danmark.
- Skoven vil blive drevet som traditionelt skovbrug med mulighed for indtjening ved salg af skovprodukter, når skoven forynges de næste 50 til 150 år.
- Der plantes ca. 5000 planter pr. hektar.
- Der vil ikke blive brugt pesticider ved skovdriften.

Brylle Vandskov

Skoven er nyplantet på arealer, der tidligere har været dyrket som almindelig landbrugsjord. Efter en foretaget jordfordeling er det Hedeselskabet, der ejer området. Skoven skal drives som produktionsskov med offentlig adgang efter de gældende regler for private skove. For at beskytte grundvandet, bliver skoven drevet uden brug af pesticider. Det betaler VandCenter Syd for, og det er en stærkt medvirkende årsag til at skovdriften forventes at blive rentabel.

Arealet tilplantes hovedsagelig med eg og bøg iblandet enkelte andre arter. Der bliver dog også nogle små parceller med nåletræer og nogle små områder med lysåbne enge ned til Borreby Møllebæk. Tilplantningen af skovens første etape indledtes i maj 2017. 

Det er HedeDanmark der står for tilplantning og pasning af skoven. Der udplantes ca. 5.000 træer pr hektar, og i løbet af de kommende 70 år udtyndes beplantningerne indtil de er nedbragt til 2-300 træer pr hektar.