Ved årsmødet sidste år kom der rigtig mange deltagere til foredraget med Kjeld Hansen om landbruget. Det resulterede i, at vi fik tre nye medlemmer og en suppleant til bestyrelsen, hvor kun tre ”gamle, garvede” medlemmer var tilbage fra den gamle bestyrelse.

 

Arbejdet i bestyrelsen

Det gjorde, at vi fik nye positive kræfter og kunne satse meget bredt i forhold til medlemmer, lokalpressen, samarbejde med kommunen og med andre interesserede. Vi vil gerne informere om og være med til at passe på naturen og har afholdt mange gode medlemsarrangementer lige fra Vandets Dag med besøg på et vandværk, to gange arbejdsdage i Jordløse Bakker, affaldsindsamling, guidede ture som to botaniske ture, en nattergale- og en havørnetur og kystvandringen på Helnæs - 10 i alt indtil nu. På Naturens Dag den 13. september arrangerer vi desuden et fredningstjek på Frøbjerg Bavnehøj, så reserver allerede nu dagen.
Udsigt fra Frøbjerg Bavnehøj - med Brændholt Bjerg i baggrunden
Årsberetning 2015

Vi valgte i år Ved årsmødet at lægge ekstra kræfter i den af DN arrangerede årligt tilbagevendende affaldsindsamling, hvilket gav gode kontakter til medlemmer og andre. Og oven i købet en stor bunke affald, som Assens Kommune efterfølgende afhentede. Vi fandt også penge og en sponsor til lidt gaver, som blev udloddet blandt deltagerne i indsamlingen. Godt aprilvejr var med os på dagen, så det blev en god oplevelse for alle deltagere.
Projekter

Gode oplevelser har man brug for, når man arbejder frivilligt og ulønnet.
Derfor glæder det os rigtig meget at kunne fortælle, at DN Assens i juli måned fik besked fra Friluftsrådet (i samarbejde med Veluxfonden) om, at en ansøgning om 20.000 kr. til humlebikasser og ”events”, som vi vil lave omkring humlebier, er blevet imødekommet. DN Assens er således netop gået i gang med at uddele 100 gratis humlebikasser til borgere, institutioner og virksomheder i Assens Kommune, som vil hjælpe med til at forbedre mulighederne for vore uundværlige humlebier.
Desuden har vi i forbindelse med arbejdsdagene i Jordløse Bakker søgt og fået bevilget penge fra DN's projektpulje til indkøb af en såkaldt ”gyvelsnapper”, et redskab, som kan trække buske som gyvel og mindre træer op med rod.

Andre aktiviteter i bestyrelsen

Som et led i, at vi skal passe på naturen og miljøet indebærer det lokale arbejde også, at bestyrelsen har høringsret i lokale afgørelser fra kommunen og andre myndigheder, så der ikke sker tilbagegang på den måde. Der kommer rigtig mange afgørelser i løbet af året. De bliver behandlet på det månedlige møde i bestyrelsen. Heldigvis har de allerfleste sager i år været i orden, så vi ikke har haft nogen bemærkninger eller klager, dog med enkelte undtagelser, især:

Mobilmast ved Frøbjerg Bavnehøj

Assens Kommune havde givet tilladelse til at opføre en mobilmast lige udenfor fredningen omkring Frøbjerg Bavnehøj, selvom det strider mod kommune-planen, at master opføres i de særlige landskabelige/geologiske beskyttelses-områder, og i stedet skal placeres ved byer/bymæssig bebyggelse. Vi klagede derfor over masten, men sagen er endnu ikke afgjort ved Natur- og Miljøklagenævnet.

Løgismose Strandcamping

I denne sag havde kommunen på trods af områdets udpegning til kulturmiljø og større sammenhængende landskabsområde givet lov til ”moderne bygninger” i form af sorte, firkantede kasser og massiv bebyggelse, som ikke tog hensyn til det udpegede kulturmiljø eller området som helhed. Vi plæderede for, at ombygninger og tilbygninger
burde tage hensyn til den oprindelige byggemåde i området, hvilket kommunen i den endelige version skrev ind i lokalplanen.

Hårby Å

Fyns Amt havde planer om genopretning af en strækning af Hårby Å nord for byen, men nåede det ikke inden nedlæggelsen af amterne. Det har Assens Kommune arbejdet videre med, og i foråret kunne genslyngningen af åen indvies med deltagelse af ca. 250 mennesker. Vi har foreslået, at man også giver åen sit oprindelige udløb ved Noret tilbage. Det blev positivt modtaget.

Grønt Råd og møde med kommunen

Det Grønne Råd er oprettet af kommunen og består af repræsentanter fra de forskellige grønne foreninger i kommunen. Således også DN Assens. Her kan man frem-føre spørgsmål og forslag vedr. natur og miljø og bliver orienteret om kommunens kommende tiltag på området. Man har udtaleret, og der bliver som regel lyttet, og udtalelsen forelagt politikerne - men dog uden at man har bestemmende indflydelse.
Vi blev også indbudt til et møde med kommunens Erhvervs- og Beskæfti-gelsesudvalg, efter at vi havde sagt, at vi gerne ville have et godt samarbejde med kommunen. Umiddelbart kom der ikke noget reelt ud af mødet, men vi fik følt hinanden på tænderne.

DN – internet

I Assens Kommune er der godt 800 medlemmer i Danmarks Naturfredningsforening. Vi har en fin hjemmeside (www.dn.dk/assens). Her er det muligt at se hvem, der sidder i bestyrelsen, hvad der sker i bestyrelsen og hvilke arrangementer, vi har. Desuden sender vi ca. hver anden måned elektroniske nyhedsbreve med information om de arrangementer, der kommer, hvordan det gik med dem, der er afholdt og med synspunkter på aktuelle emner. Nyhedsbrevene sendes til de medlemmer, der har fortalt os, at de ønsker det. Hvis I kunne tænke jer at få denne information pr mail, er I meget velkomne til at kontakte os.
Vi hører også gerne fra jer, hvis I har gode ideer til ture eller andre tiltag eller er utilfredse med noget.

Fremtiden for natur og miljø

Med den nye V-regering og deres støttepartier kan man frygte for, at mange af de trods alt positive tiltag, der er gjort for naturen og miljøet de senere år bliver rullet tilbage. Det kan den trængte natur ikke tåle, så der er brug for alle, som gerne vil gøre en indsats for, at det ikke sker. Vi har plads til dig, hvis du vil være med. Vi lover, at du vil blive modtaget med glæde.
Især er vi dog bekymrede for udmeldingen fra rigtig mange politikere om, at en ny lov om landzoner og kystbeskyttelsen skal gå igennem og for altid ødelægge det, som generationer har værnet om. Er det først sket, kan det ikke rulles tilbage.

Danmarks Naturfredningsforening har iværksat en kampagne imod forringelsen af kystbeskyttelssloven www.300m.dk. Der er indtil nu kommet næsten 100.000 underskrifter, men jo flere, jo bedre. Er du enig i, at vi skal passe på vore kyster, så skriv under - hellere i dag end i morgen.

Naturskønhed

Naturhistorikeren Carl Wesenberg-Lund udtalte i 1915:
”Et lands naturskønhed er en nationalformue, hvoraf slægt på slægt gennem sekler skal leve. En eneste generation kan lægge den øde; ikke snese af generationer kan bringe den på fode igen. Intet slægtled med tilbørligt fremsyn og med respekt for det overleverede vil gå med til et sådant ødelæggelsesværk…
Opretholdelsen af et lands naturskønhed har intet med føleri at gøre; ødelæggelsen af den for øjeblikkelig vindings skyld særdeles meget med brutalitet”
Skal vi være den generation ?

Aktive DN-folk ved "Udsigten" i Vissenbjerg

Ønsker du at hjælpe bestyrelsen med stort eller småt, så kontakt os: assens@dn.dk – eller find et telefonnummer på www.dn.dk/assens
Modtager du vores Nyhedsbreve pr. e-mail? Hvis ikke, så tilmeld dig på

www.dn.dk/nyhedsbrev