DN Assens, Årsmøde, dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens årsberetning.
  3. Valg

2 medlemmer for tre år                 (bestyrelsen foreslår: Hans Glæsel, Lene Due)

1 medlem for et år                        (bestyrelsen foreslår: Michael Mouret)

1 suppleant for et år                                           (bestyrelsen foreslår: Grete Mouret)

  1. Forslag fra medlemmerne
  2. Eventuelt.

 

-          ” 0 ”    -

 

Årsberetning 2015/16

 Denne årsberetning går fra sidste årsmøde (9. sept. 2015) til dette årsmøde (1. nov. 2016).

 Efter årsmødet konstituerede bestyrelsen sig med mig som formand, hvorfor det er mig, der aflægger beretningen, men det er bestyrelsens beretning - og jeg taler således for bestyrelsen og ikke for mig selv.

 Vores afdelings medlemmer bor i Assens Kommune, og vi er ganske mange. Vi er gået fra 802 til 920 medlemmer – svarende til en fremgang på knap 15%.

 Medlemstallets størrelse er ikke lokalforeningens fortjeneste, men skyldes, at vi er en del af stor og vigtig interesseorganisation. Hvis det ikke var for vores hovedkontor og de tilknyttede faglige medarbejdere, ville debatten om miljø- og naturspørgsmål blive smal, og vi ville utvivlsomt have endnu mindre natur at glæde os over end nu. Hovedkontoret kan ikke drives uden vores kontingentbidrag, og foreningens faglige argumenter styrkes af den folkelige opbakning. Det er derfor vigtigt, at vi er mange.

 Det er også vigtigt, at DN er aktiv i alle egne af landet og at vi fastholder, at der skal være plads til uenighed i en så bred forening. Derfor har vi i DN Assens i det forløbne år lagt vægt på at søge samarbejde frem for konfrontation.

 Og hvad har vi så lavet?

 Bestyrelsesmedlemmerne bruger selvfølgelig en del tid på møder, som jo til dels æder sig selv op. Det velkendte bøvl med: dagsordener, referater, orienteringer osv., og heldigvis også lidt hyggesnak. Af bestyrelsesmøder har vi haft 10 (foruden en udflugt for bestyrelsesmedlemmerne til Skovsgaard).

 Blandt repræsentantskabsmøder og lignende i hovedforeningen, har vi kun haft kræfter til at deltage i et enkelt i efteråret 2015, men en del af bestyrelsen har deltaget i de fire møder i Samrådet for Fyn. DN Assens er endvidere repræsenteret i Det Grønne Råd i Assens Kommune, som vi lægger stor vægt på at deltage i – og ved et tilfælde har DN Assens hidtil repræsenteret Samrådet i Kulturmiljørådet for Fyn.

 Sager

 På bestyrelsesmøderne går nogen tid med ”sagsbehandling”. I forbindelse med den offentlige forvaltning er DN høringsberettiget i ganske mange sager – og i en del andre tilfælde, kan vi have interesse i, at gøre indflydelse gældende. Det er dog værd at understrege, at DN Assens ikke er en del af egentlig sagsbehandling – og at også denne del af vores virksomhed er frivilligt arbejde. Hertil kommer, at vi hverken kan ændre gældende lovgivning - eller har magt til at forhindre lovbrud.

 Siden sidste årsmøde har vi gennemgået mere end 300 sager. Mange består blot af et kortfattet brev på en enkelt side, mens andre består af rapporter på flere hundrede side med vanskeligt tilgængelige tekniske problemstillinger eller er skrevet i en juridisk kompliceret stil.

 Hovedparten har vi ladet passere. I mange tilfælde med et smil. For det er faktisk overraskende så mange gode tiltag der gennemføres i disse år indenfor vandløbsrestaurering og oprettelse af vådområder. Det er dog vigtigt at huske, at det blot er udbedring af tidligere overgreb, og at den stadige forringelse af levevilkårene for vilde dyr og plantertale i landbrugsområderne foregår indenfor den gældende lovgivning. For en skatteyder er det dog tankevækkende at se hvor store beløb, der rent faktisk bruges på disse formål.  

 Nogle sager drøfter vi med eksperterne i hovedkontoret, inden vi som regel bliver klar over at vi ikke har grundlag for at gøre indsigelse. Andre drøftes telefonisk med de både dygtige og venlige kommunale sagsbehandlere, som altid er klar til at indgå i en dialog om mulige forbedringer af planmateriale og sagsafgørelser.

 Enkelte sager må nødvendigvis kommenteres skriftligt således at DN’s synspunkter bliver klarlagt. Et eksempel er Assens Kommunes strategiplan 2015.

 Og så er der de meget få sager, som vi finder det nødvendigt at sende til Miljøklagenævnet. I det forgangne år har vi tabt en ellers oplagt sag vedrørende opstilling af en antennemast ved Frøbjerg. Til gengæld vandt vore synspunkter i en anden sag, hvor kommunen og lodsejeren, efter klagen var indgivet, valgte at følge vores holdning til oprensning af en sø og indskrænkning af et moseområde, hvorefter vi frafaldt klagen.

 Aktiviteter

 Det er bestyrelsens opfattelse, at vi i DN Assens kan gøre mere for naturen ved at sprede oplysning og naturglæde, end ved kampe om paragraffortolkning i enkeltsager af begrænset omfang. Derfor bruger vi hovedparten af tiden på at planlægge aktiviteter. Ideer er der mange af, men der er desværre ikke kræfter til det hele. Derfor vil vi gerne være flere aktive, så det er bare om at melde sig, hvis man har lidt tid til overs. Man behøver ikke gå ind i selve bestyrelsen, men kan nøjes med at ride sin egen kæphest indenfor en eller anden disciplin.

 Deltagelse i landsdækkende kampagner

 Der kommer mange gode forslag fra hovedforeningen: Og vi har deltaget i nogle stykker i det forgangne år.

 En stor og vigtig sag var kampen for at bevare beskyttelsen af vores kyster. Centralt i denne kampagne var en underskriftsindsamling, hvor lykkedes at få mere end 130.000 underskrifter i hus, og de blev afleveret til ministeren i oktober sidste år. For at følge op på dette initiativ og lægge pres på den politiske proces, foreslog hovedforeningen, at afdelingerne skulle tænde bål ved kysterne den 31. januar. Vi havde ikke så stort overskud i bestyrelsen, men da Vilja Lange (et almindeligt medlem, som ikke sidder i bestyrelsen) tilbød at stå i spidsen for organisering af et arrangement, lykkedes det at få noget op at stå, og der kom ca. 70 robuste borgere, som trodsede det skrækkelige vejr.

 En anden kampagne som mange DN medlemmer deltager i, men som går helt uden om bestyrelsen er NaturTjek: et app-baseret forskningsprogram, der tager temperaturen på biodiversiteten. I Assens Kommune har mere end 100 borgere samlet mere end 1.993 observationer i det første år, og vi håber det går lige så godt i dette år (1. maj skæringsdato).

 Et tredje tiltag, som går delvis udenom bestyrelsen er den landsdækkende affaldsindsamling i foråret. Vi hjælper med koordination og opbakning og glæder os over de mange lokale initiativer fra skoler, sportsforeninger, beboergrupper osv. Det er ligeledes glædeligt, at Assens Forsyning hjælper til med udlåning af udstyr og afhentning af affaldet.

 Vores seneste arrangement hører vel også til i denne gruppe. Vi benyttede Æblefestivalen til i samarbejde med Sulelængens Venner at lade foreningens ambulancetjeneste rykke ud og præsentere projektet ”giftfri haver” i Magtenbølle.

 Ture

 Vi får også lavet en del spændende ture, som vel samlet set har haft ca. 300 deltagere.  De er ofte lavet i samarbejde med andre foreninger. Det gælder således: Kystvandringen, der i år gik til Torø den 12. juni, lavet i samarbejde med Hjerteforeningen, De vilde blomsters dag i Jordløse Bakker i samarbejde med Dansk Botanisk Forening (19. juni), I øvrigt har vi haft en tur til orkideerne i engene i Voldtofte Made (28. maj) og en nattergaletur (1. juni) der i år gik til Emtekær Mose. Vi har ellers i mange år været i Neverkær Mose, men en ny ejer syntes ikke vi skulle fortsætte der, og blandt de der var med turen var der appetit på at prøve noget nyt, så vi er måske på vej til at flakke lidt om i de kommende år.

 Naturpleje

 DN Assens har i mange år arbejdet med sikre og vedligeholde overdrevene i Jordløse Bakker og således også i år. Der er holdt to egentlige arbejdsdag. En i foråret, hvor der blev fjernet gyveler, og en i efteråret (27. august), hvor der blev slået græs. At den sidste arbejdsdag var nødvendig er egentlig kedeligt, da baggrunden er, at arealet ikke er blevet græsset de sidste to år.

 Med i denne kasse hører også de fredningstjek som vi foretager på Naturen Dag. Sidste år var vi en større skare (35) på Frøbjerg Bavnehøj (13. sept.). I år foretog vi ikke et egentligt fredningstjek, men valgte at lave en naturvandring på Naturstyrelsens arealer ved Vissenbjerg (11. sept.), hvor vi ville fortælle om begrebet og om betydningen af overvågning af vore fredede områder. Fremmødet svigtede dog – sandsynligvis som følge af lidt forvirring omkring et samarbejde med Assens Kommune om markering af Naturens Dag. Det glædelige er, at kommunen for første gang var med på Naturens Dag, og udfordringen er, at finde en god struktur på dagen.

 Når vi havde valgt at holde vores arrangement i Vissenbjerg, mens de øvrige arrangementer blev afholdt ved Tommerup, var det som følge af, at vi har arbejdet en del med forskellige stiproblematikker i området. Problemer som nu delvis er løst på de kommunale arealer og som vil blive løst på Naturstyrelsens område, således at vi kan arrangere nogle ture til det fine område i foråret.

 Egne projekter

 Et af de projekter der har fyldt rigtig meget i det forløbne år, har været uddelingen af redekasser til humlebier. En bevilling fra initiativet ”Aktiv af Natur” gav os mulighed for at fremstille og uddele 100 kasser til interesserede. Ligesom vi kunne arrangere foredrag ved Maria Gram fra foreningen Bier i Danmark, lave naturvandringer og bringe en stor oplysningsannonce i Folkebladet om de vilde bier. Ud fra de modtagne tilbagemeldinger har vores succesrate været beskeden. Kun 5% af kasserne blev taget i brug af humlebier, men forhåbentlig er årsagen, at humlebier finder det mere spændende at bo i gamle huse, således at vi får større succes i det kommende år.

 Information

 En god hjemmeside og et interessant nyhedsbrev er uundværlige redskaber i en moderne forening – og vi kæmper med at følge med i den tekniske udvikling. Begge dele kører i hovedforeningens regi, hvilket ikke altid gør tingene nemmere. I sidste uge skiftede vi til et nyt system og det kører nu med lidt småfejl og startproblemer. Det ville være herligt, om vi kunne få hjælp fra en såkaldt digital indfødt, da vi så afgjort er på udebane på dette område. Det bærer såvel hjemmeside som nyhedsbreve præg af, men vi håber det bliver bedre i det kommende år og at mange flere vil tilmelde sig vores nyhedsbrev.

 Et lidt mere gammeldags informationstiltag er vores afdelingsfolder, som bl.a. bruges i forbindelse med hvervning af nye medlemmer. Den er blevet frisket op i år og ligger her, hvis det har interesse. 

 Tak

 Endelig skal der bringes en generel tak til alle, der har støttet foreningens arbejde i det forløbne år.

 Og på egne vegne vil jeg takke den øvrige bestyrelse og vores trofaste ad hoc-medlemmer for behageligt samvær og konstruktiv dialog.