Da årsmødet blev aflyst sidste år, skal vi denne gang aflægges beretning for to år. Det er noget i strid med vedtægterne, men som alle er klar over, er det forsamlingsrestriktionerne under coronapandemien, der fik en stor indflydelse på foreningens arbejde. Mange aktiviteter og møder blev aflyst. Til gengæld var der rigtig mange, der valgte at drage ud i naturen på egen hånd. Også mange der ikke tidligere havde dyrket den interesse og det har vel medvirket til at sætte ekstra skub i de ret så voldsomme diskussioner, der netop nu udspiller sig om oprettelse af Naturnationalparker. Debatlysten er også stor i DN om dette emne, men samlet set går vi ind for oprettelse af så mange – og så store – naturnationalparker som muligt.

 

Det er et stort problem, at lovgivningen i øjeblikket kun tillader oprettelse af naturnationalparker på statsejet jord. Staten ejer ikke nok, og jorden er ikke erhvervet med henblik på naturbeskyttelse, så vigtige lokaliteter falder udenfor. Her på Fyn er vi særlig hårdt ramt af denne problemstilling. Der dog stillet forslag om at overveje Svanninge bakker. Da det foreslåede område er for lille, er det måske muligt at Jordløse Bakker kan komme med i en naturnationalpark. Det ville være ret fantastisk, men det kræver at vi lokalt kommer op på mærkerne og at Danmarks Naturfond finder resurser til en ekstra kraftanstrengelse.

Naturen kan også beskyttes gennem Fredninger og det er selvfølgelig en hjertesag for Danmarks Naturfredningsforening at benytte dette tiltag. 

Aktuelt arbejder vi med Hesbjergkilen, hvor DN og Odense kommune i 2017 rejste en fredningssag, der i sit udgangspunkt omfattede 486 hektar. Det meste i Odense kommune, men der ligger også en bid i Assens. Vi er nu kommet så langt at Fredningsnævnet har besluttet at frede området og fastsat vilkårene. Der forhandles dog stadig – måske frem til 29. april 2022 - om erstatningernes størrelse. Før denne sag er afsluttet, kan vi ikke forvente, at der kan rejses nye sager i vores område, men det er da også så tæt på, at vi kan begynde at overveje nye muligheder.  

Bestyrelsen har også en del arbejde som høringsberettiget i sager vedrørende ældre fredninger, hvor det er tilfredsstillende, at vores indstillinger er i overensstemmelse med de afgørelser nævnet træffer. Til gengæld finder vi det utilfredsstillende at Assens Kommune som plejemyndighed ikke har resurser til at udarbejde tidssvarende plejeplaner for alle fredede områder.  

For at kunne arbejde på et solidt fagligt grundlag med fredninger, politiske spørgsmål, oplysningskampagner og medlemsaktiviteter har en forening brug for penge. Og i DN er det medlemskontingenterne der er grundlaget for det hele – også for driften af hovedkontoret med de ca. 60 ansatte.

 

Medlemmer

Vores afdeling er en af de større foreninger i Assens Kommune. I de forgangne år er medlemstallet ganske vist sivet fra 830 til 798. Det er stadig pænt, men ikke tilfredsstillende i en tid, hvor foreningen som helhed har fremgang og interessen for natur er voksende.  

 

Bestyrelsen 

En del af ansvaret for tilbagegangen må selvfølgelig placeres hos bestyrelsen, som er for lille til at overkomme de mange opgaver. Vi gør det så godt vi kan og efterlyser jævnligt friske kræfter. Det har vi heldigvis fået i de sidste år, men der er plads til flere og det ville være fint, hvis vi til næste år kunne udvide bestyrelsen.

 

I de sidste år har vi bl.a. arbejdet med: 

Vindmøllerne i Lillebælt er endnu ikke blevet til noget. Bag kulisserne kæmper forskellige hensyn og en del tyder på, at mølletilhængerne har medvind, men projektet skal i endnu en høring, hvor vi må se, hvordan sagerne står. Bestyrelsen i DN Assens står solidt på modstandersiden.

 

Opstillingen af solceller er der heller ikke ret meget gang i. Her er vi til gengæld ganske positive, og jo længere tid der går, jo bedre må vi håbe beslutningerne om placeringer bliver.

 

Under de landsdækkende affaldsindsamlinger hjælper vi til med koordination, logistik og opbakning og glæder os over de mange lokale initiativer fra skoler, sportsforeninger, beboergrupper osv. Også denne aktivitet har selvfølgelig været hårdt ramt af pandemien. Alligevel blev årets officielle resultat i Assens 1.347 kilo opsamlet affald - og hertil kommer en del, der ikke blev vejet.

 

Beskyttelse af grundvand har været et forsømt område, men nu er det begyndt at rykke. I 2017 plantedes første etape af Brylle Vandskov som forventes at blive på i alt 130 hektar, hovedparten dog i Odense Kommune. I år er Lundager skov på 50 hektar kommet til og forberedelserne til et skovområde på forhåbentlig 300 hektar ved Holmehave er i gang og her kan de første træer måske plantes allerede til næste år.  De nye skove ser ikke ud af meget til at begynde med, men de vokser hurtigt og de vil fremover blive til stor glæde for såvel mennesker som natur.

 

Vandløb, vådområder og spildevand

Noget der også vokser hurtig og vil blive til stor gavn er det ny kommunale rensningsanlæg som er er ved at blive bygget. Målene er bl.a. at rense spildevandet bedre og forhindre de kloakoverløb, der ved større regnmængder har gjort stor skade på vandløb og havmiljø.

En konsekvens heraf er anlæggelse af regnvandsbassiner. De kan se godt ud, men der er tale om tekniske anlæg og ikke natur og det vækker bekymring at der er fare for forurening med ganske farlige stoffer. Eksempelvis af Møllesøerne ved Haarby, der er under omdannelse til regnvandsbassiner.

 I denne forbindelse må også nævnes det gode arbejde i Vandrådet for Lillebælt/Fyn, hvor alle parter – med undtagelse af Bæredygtigt Landbrug - efter seks møder, kunne enes om indstille en samlet plan for indsatser i vandområdeplanerne for 2021-27 til kommunalbestyrelsen, som 21. september 2020 sendte indstillingen uændret videre til Miljø- og Fødevareministeriet.

 

Vi kan også glæde os over, at Assens Kommune den 25. august 2021vedtog en ny Natur og friluftspolitik. Her står alle de rigtige ord, men det er handling der er på krævet. 

Derfor er det endnu mere glædeligt, at Miljø- Teknik- og Planudvalget den 10. august 2021 vedtog en mere konkret Natur- og Friluftsstrategi. Der blev lyttet til os i høringsfasen og strategien blev forbedret på flere områder. Ikke alle ønsker blev opfyldt, men det er vigtigt, at Assens Kommune nu har forpligtet sig på, at ”arbejde for at skaffe midler til etablering af større sammenhængende naturområder i tilknytning til eksisterende naturområder ved Jordløse Bakker”.

 Det er også et stort gennembrud, at Assens Kommune nu vil gøre en aktiv indsats for at forbedre naturen i havet, eksempelvis ved udlæg af stenrev, til erstatning for nogle af de, vi har mistet som følge af stenfiskeri.

 

Fokus på havet

I DN har vi også fokus på forholdene under de blå bølger forud for vedtagelsen af en samlet forvaltningsplan for de danske havområder. Det fremgår også af det foredrag vi netop har hørt og #Hop i Havet-arrangementerne den 22. august, hvor DN Assens stod for det ved Mariendal Strand. Og vi håber i fremtiden at finde overskud til at gøre mere for at forbedre forholdene i Lillebælt, ligesom vi gerne så at Assens Kommune indgik i samarbejdet om Naturpark Lillebælt. 

Naturkapitalindekset

Når vi nu snakker om at forbedre forholdene i naturen, må vi også lige runde det Naturkapitalindeks som udarbejdes af DN. Her fås et klart billede af naturens tilstand i en landbrugskommune som vores, hvor 64% af landarealet er afsat til landbrug, 16% er bebygget eller optaget af veje, råstofgrave og lignende. Det efterlader 20% til skove, søer, enge, moser og overdrev. En stor del af disse ”naturarealer” er ganske ensformige produktionsarealer; men det er alligevel der, vi skal finde de arter, som udgør den mere sjældne natur, og det er herfra, de forhåbentlig kan brede sig igen, hvis vi opgiver at drive lidt landbrugsjord. Det er derfor vigtigt, at naturen har det godt i disse områder. Sammenlignes 2015 med 2020 er værdiansættelsen steget fra 44 point (ud af 100 mulige) til 51 og Assens kommune har forbedret sin ranglisteplacering fra nr. 92 til nr. 90. Indsatserne for at forbedre naturen i Assens virker med andre ord.

Jordløse Bakker er et af de naturarealer hvor der bør ske forbedringer og der er da også gang i lidt. I vinteren 2019/20 tyndedes en del ud i nogle ældre egebevoksninger og ryddedes en lille granbevoksning. Formålet er at fastholde og udvide det specielle græsningslandskab, hvilket også vil ske gennem en større omlægning af græsningsfoldene i Jordløse Skov i den kommende vinter. Vi har fået tilladelse til at lade kreaturer græsse i 9 hektar fredskov og opnået EU-tilskud til at skabe lidt flere lysninger.

I forbindelse hermed kommer vi til at omlægge nogle stier, som indgår i det omfattende stisystem som Jordløseborgerne ellers har fået op at stå, men det sker i god forståelse.

Coronavirussen desværre satte en stopper for den indsats som medlemmer af DN Assens i mange år har gjort for at vedligeholde de lysåbne overdrev i Jordløse Bakker gennem hyggelig naturpleje.  Det forventes at disse aktiviteter genoptages i det kommende år.

Kontakt med medlemmerne

Opremsningen af arbejdsområder kunne fortsætte en tid endnu, men mon ikke det snart rækker. 

Det er dog vigtigt at få med, at ganske mange medlemmer ringer eller skriver til bestyrelsen om større eller mindre problemer i deres lokalområde.  Ofte kan vi hjælpe med at komme videre - eller forklare, hvorfor ting er som de er – men i en del tilfælde, bliver vi nødt til konstatere, at der er ting Danmarks Naturfredningsforening ikke kan gøre noget ved.

Det bør dog ikke afholde nogle fra at henvende sig – vi er en forening, hvor man snakker om tingene – og det er dialog, der bringer fremskridt med sig. 

Tak

Endelig skal der bringes en tak til alle, der har støttet foreningens arbejde. 

Og på egne vegne vil jeg takke den øvrige bestyrelse og vores trofaste ad hoc-medlemmer for behageligt samvær og konstruktive samtaler.